ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน (อ่าน 63) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ภายใต้ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเกษตรก้าวหน้า (อ่าน 52) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 77) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาประมง (อ่าน 53) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 90) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชนบางพระ (อ่าน 83) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับการเติบโตของ AEC  (อ่าน 123) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 98) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (อ่าน 92) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (อ่าน 105) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย (อ่าน 140) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต  (อ่าน 132) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 62) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  (อ่าน 98) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 149) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเกษตรในกลุ่ม Smart Farming หลักสูตร ตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรอินทรีย์ (อ่าน 88) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 ประชุมและสำรวจความต้องการของชุมชน ภายใต้ โครงการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน (อ่าน 86) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 (อ่าน 117) 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิชาการ ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 97) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเกษตรในกลุ่ม Smart Farming หลักสูตร การผลิตข้าวไทยแบบอัจฉริยะ (อ่าน 112) 
มีข้อมูลทั้งหมด  628  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.