ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อ่าน 76) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 69) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นางสาวอังควิภา อาจไธสง) (อ่าน 86) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว (อ่าน 93) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายสร้างคนเพื่อสิ่งแวดล้อม (อ่าน 155) 
ให้นักศึกษาช่วยงานโครงการยกระดับความรู้แม่ไก่ เพื่อพัฒนาลูกไก่ยุวเกษตร  (อ่าน 166) 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง พื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี (อ่าน 129) 
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับความรู้แม่ไก่ เพื่อพัฒนาลูกไก่ยุวเกษตร (อ่าน 104) 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (อ่าน 111) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 138) 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 138) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานบริการวิชาการและจัดนิทรรศการ ในงานพรรณไม้งามอร่ามชล ประจำปี 2563 (WAIT) (อ่าน 89) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการจัดนิทรรศการ “พรรณไม้งามอร่ามชล” ประจำปี ๒๕๖๓ (WAIT) (อ่าน 140) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 วันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 102) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 การเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านการจัดการดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ (อ่าน 84) 
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับความรู้แม่ไก่ เพื่อพัฒนาลูกไก่ยุวเกษตร (อ่าน 87) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” (อ่าน 90) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 3 ติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ (อ่าน 87) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 การติดตามและประเมินผลสำเร็จการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 83) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 76) 
มีข้อมูลทั้งหมด  628  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.