ค้นหา:
 
 Download File  ค้นหาข่าว :
แบบการขออนุมัติโครงการบริการสังคม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการฯ 2563 (อ่าน 69) 
แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาการของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี (กรณีปรับปรุง/ซ่อมแซม)  (อ่าน 6,225) 
แบบใบขอยกเลิกวันลา (PDF) (อ่าน 86) 
แบบใบขอยกเลิกวันลา (อ่าน 76) 
แบบฟอร์ม_ใบสำคัญรับเงินวิทยากร (PDF) (อ่าน 95) 
แบบฟอร์ม_ใบสำคัญรับเงินวิทยากร (อ่าน 72) 
(ระดับมหาวิทยาลัย) ขอเบิกค่าใช้จ่าย (PDF) (อ่าน 860) 
(ระดับมหาวิทยาลัย) ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (PDF) (อ่าน 810) 
(กองคลัง) สัญญายืมเงิน (อ่าน 807) 
แบบฟอร์ม แนวทางปฏิบัติการเรียนการสอน ในสถานการณ์ โควิด 19 (อ่าน 806) 
คู่มือการใช้งาน zoom (อ่าน 879) 
ใบคำร้องขอเปลี่ยนเวลาสอบ รายวิชาที่ทับซ้อน (อ่าน 781) 
ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ (อ่าน 778) 
รายละเอียด ประกอบการเบิกจ่าย (อ่าน 759) 
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ่าน 773) 
(พัสดุ) รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง (อ่าน 768) 
(พัสดุ) แบบฟอร์มรายงานความต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (อ่าน 379) 
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล (อ่าน 761) 
เกณฑ์การลา สิทธิการลา (อ่าน 780) 
แบบฟอร์มใบลา  (อ่าน 862) 
มีข้อมูลทั้งหมด  33  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.