ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

By 8 กันยายน 2022 พฤษภาคม 30th, 2023 No Comments

บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

Asst.Dr.Narumon Boonkrachang

ผศ.ดร.นฤมล บุญกระจ่าง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

Dr.Khanathip Kumproa

อ.ดร.คณาธิป คำเพราะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

Dr.Naraintorn Boonsong

อ.ดร.นเรนทร บุญส่ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

Mr. Rangsan Kudsamrong

อาจารย์รังสรรค์ กุฎสำโรง

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.
Mr. Chaiyasit Kaewcharoon

อาจารย์ชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

Mr.Kritsana naoprakhon

อาจารย์กฤษณะ เนาว์ประโคน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

Asst.Dr. Najjapak Suksawad

ผศ.ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

นางสาวนัจภัค สุขสวัสดิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือวิทยาการสิ่งแวดล้อม

ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
Doctor of Philosophy (Biology) Mahidol University 2556
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2549

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่
Ieamkheng, S., Suntibenchakul, S., & Sooksawat, N. (2022). Potential of Maranta arundinacea residues for recycling: Analysis of total phenolic, flavonoid, and tannin contents. Biodiversitas, 23(3), 1204-1210.
Sooksawat, N., Suntibenchakul, S., Kruatrachue, M., & Inthorn, D. (2021). Recycling rice husk for removal of phosphate and nitrate from synthetic and swine wastewater: Adsorption study and nutrient analysis of modified rice husk. Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 56, 1080-1092.
Sooksawat, N., Songkiawchoompol, K., Kruapoo, P., & Promsomboon, P. (2020). Physical properties and cooking qualities of 10 (local and commercial) brown rice varieties in Thailand. International Journal of Agricultural Technology, 16(3), 721-732.
นัจภัค สุขสวัสดิ์, เชิดศักดิ์ คงขวัญ, และวีระวัฒน์ บุญยิ่งเหลือ. (2564). การประเมินคุณภาพน้ำจืดสำหรับใช้ประโยชน์ในเขตตอนใต้ของพื้นที่เกาะสีชัง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 (รูปแบบ Online Conference) (น. 2078-2087). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
สหภัทร ชลาชัย, กฤษณะ เนาว์ประโคน, รังสรรค์ กุฎสำโรง, นัจภัค สุขสวัสดิ์, ชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ, และเชิดศักดิ์ คงขวัญ. (2564). เครื่องเก็บตัวอย่างดินแบบรวดเร็ว. ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference) (B-142 – B-149). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

ธมนันท์ คำพา, เธียรวุฒิ ดนตรี, ศิริธรรม สิงโต, และนัจภัค สุขสวัสดิ์. (2563). การใช้วัสดุทางการเกษตรในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงแข็งและไขมันเชื้อเพลิงอัดแท่ง. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 30(2), 186-198.
นฤมล บุญกระจ่าง, ใจทิพย์ วานิชชัง, ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, และนัจภัค สุขสวัสดิ์. (2561). ผลของกระบวนการทำข้าวนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพการขัดสีและสมบัติทางกล. ในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 (น. 338-395). ประจวบคีรีขันธ์: ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์.

รายวิชาที่รับผิดชอบ

1.การตอบสนองต่อความเครียดของพืช
2.การบำบัดทางชีวภาพ
3.การวิเคราะห์คุณภาพดิน น้ำและผลผลิตเกษตรอินทรีย์
4.การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร
5.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร (หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
6.เทคโนโลยีชีวมวลและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

Dr. Kriengkrai Rayanasuk

อ.ดร.เกรียงไกร รายณะสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

Dr.Anuwat Pachanawan

อ.ดร. อนุวัฒน์ ภาชนะวรรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

Mr.Cherdsak Khongkwan

อาจารย์เชิดศักดิ์ คงขวัญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี


Warning: file_put_contents(/home/itadmin/agri/wp-content/uploads/wpdm-cache/session-1bd6ed49b49a99ff93c04c6d46e950ae.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/itadmin/agri/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Session.php on line 75